Włocławek, 27.05.2019

Zapytanie ofertowe w trybie Rozeznania rynku nr 1/5/RR/L.P.E.M./UE/2019

Dotyczy: Dostawy szlifierki wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych

W związku z projektem pt. „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RENEX Predrag Topić z siedzibą we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego 6E zwraca się z prośbą o przedstawienie Oferty na Dostawy szlifierki wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali) – zamówienia określonego w załączonym Zapytaniu ofertowym, w którym określone zostały wszystkie szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie zostało również upublicznione w Bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 10. czerwca 2019 r. osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
RENEX – PREDRAG TOPIĆ Al. Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek
lub pocztą elektroniczną na adres:
dotacje.ue@renex.com.pl i predrag@renex.com.pl

Oferta przesłana mailem musi być podpisana i przysłana w formie skanu.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: pawel.snopkowski@renex.com.pl tel. 725 333 362

Załączniki:
1. Formularz oferty wraz z załącznikami
2. Podpisane zapytanie ofertowe