INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/5/RR/L.P.E.M./UE/2019 z dnia 27.05.2019r. dotyczące wyłonienia Dostawcy szlifierki wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42630000-1 obrabiarki do obróbki metali), postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa i adres oferenta

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe MATEK s.c.

ul. Jesionowa 1,
87-800 Włocławek

METAL TECHNICS POLSKA sp. z o.o. Sp.k.


ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa

HAFEN Marcin Kizeweter Sp.k.


ul. Artyleryjska 11,

08-110 Siedlce

SPN ENGINEERING Łukasz Świątek


ul. Reymonta 31/2,

87-800 Włocławek

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie dotyczące braku
powiązań osobowych lub kapitałowych

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta, że:

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.
  • Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  • Nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Spełnia – Załączono oświadczenie –
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

KRYTERIA OCENY OFERTY I LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1

Liczba uzyskanych punktów oferty
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe MATEK s.c

Liczba uzyskanych punktów oferty

METAL TECHNICS POLSKA sp. z o.o. Sp.k

Liczba uzyskanych punktów oferty

HAFEN Marcin Kizeweter Sp.k.

Liczba uzyskanych punktów oferty

SPN ENGINEERING Łukasz Świątek

Nazwa kryterium

Cena oferty netto (C)

Waga

95 %

Sposób przyznania punktów

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru :

C= Cn/Cr x 100x 95%, gdzie

C- otrzymana ilość punktów za kryterium ceny

Cn- cena netto oferty z najniższą ceną

CR – cena netto oferty badanej

79,61 pkt.

52,78 pkt.

95 pkt.

89,06 pkt.

2

Liczba uzyskanych punktów oferty
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe MATEK s.c

Liczba uzyskanych punktów oferty

METAL TECHNICS POLSKA sp. z o.o. Sp.k

Liczba uzyskanych punktów oferty

HAFEN Marcin Kizeweter Sp.k.

Liczba uzyskanych punktów oferty

SPN ENGINEERING Łukasz Świątek

Nazwa kryterium

Gwarancja (miesiącach) (G)

Waga

5 %

Sposób przyznania punktów

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego zapisu:

G= GR/Gn x 100 x 5%, gdzie

GR – okres gwarancji w m-cach badanej oferty
(min. 12 m-cy)

Gn – najdłuższy okres gwarancji w m-cach zaproponowany w ofertach biorących udział w postępowaniu

4,8 pkt.

3,6 pkt.

5 pkt.

4,8 pkt.

SUMA PUNKTÓW ( P = C + G)

84,41 pkt.

56,38 pkt.

100 pkt.

93,86 pkt.

W wyniku dokonanej w dniu 12.06.2019 r. analizy ofert na Dostawę szlifierki wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym wybrano ofertę firmy:

HAFEN Marcin Kizeweter Sp.k.
ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce

z uwagi na to, że przesłana oferta otrzymała największą liczbę punktów oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.