INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 24.10.2018 r dotyczące wyłonieniaDostawcy części elementów Linii do produkcji elementów metalowych: frezarki CNC oraz tokarki CNC (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe), postępowanieprzeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa i adres oferenta

ABPLANALP SP. Z O.O.

02-979 Warszawa ul. Kostrzyńska 36

–oferta z dnia 26.11.2018 r. przesłana e-mailem w dniu 26.11.2018 o godz. 16:26

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczenie dotyczące braku powiazań osobowych lub kapitałowychSpełnia- Załączono oświadczenie- Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta, że;

 • Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.
 • Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia
Spełnia – Załączono oświadczenie -Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego
Lista wraz z referencjami co najmniej 5 urządzeń każdego rodzaju ( frezarka CNC, tokarka CNC ), zainstalowanych w ostatnich 12 miesiącach.Spełnia – Załączono oświadczenie Oferenta dotyczące wykazu instalacji urządzeń -Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego wraz referencjami
Wadium w wysokości 3% ceny netto przedmiotu zamówienia określonej w składanej ofercieSpełnia- Oferent przedłożył potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego wskazane w Zapytaniu ofertowym
KRYTERIA OCENY OFERTY I LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
LpNazwa kryteriumWagaSposób przyznania punktówLiczba uzyskanych punktów oferty ABPLANALP SP. Z O.O.
1

Cena oferty netto

( C )

95 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru :

C= Cn/Cr x 100 x 95%, gdzie

C- otrzymana ilość punktów za kryterium ceny

Cn- cena netto oferty z najniższą ceną

CR – cena netto oferty badanej

95 pkt
2

Gwarancja

( miesiącach )

( G )

5 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego zapisu:

G= GR/Gn x 100 x 5%, gdzie

GR- okres gwarancji w m-cach badanej oferty ( min 12 m-cy)

Gn – najdłuższy okres gwarancji w m-cach zaproponowany w ofertach biorących udział w postępowaniu

5 pkt
SUMA PUNKTÓW ( P = C + G)100 PKT

Z uwagi na to, że przesłana oferta jest jedyną, jaka wpłynęła oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano nadesłaną ofertą od firmy:

ABPLANALP SP. Z O.O.
02-979 Warszawa
ul. Kostrzyńska 36

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 24.10.2018 r dotyczące wyłonienia Dostawcy części elementów Linii do produkcji elementów metalowych: frezarki CNC oraz tokarki CNC (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe), postępowanieprzeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 24.10.2018 r dotyczące wyłonienia Dostawcy części elementów Linii do produkcji elementów metalowych: frezarki CNC oraz tokarki CNC (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe), postępowanieprzeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa i adres oferenta

ABPLANALP Sp. z o.o.

02-979 Warszawa ul. Kostrzyńska 36

Oferta z dnia 26.11.2018 r. przesłana e-mailem
w dniu 26.11.2018 o godz. 16:26

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie dotyczące braku powiazań
osobowych lub kapitałowych

Spełnia- Załączono oświadczenie
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta, że:

 • Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.
 • Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia

Spełnia – Załączono oświadczenie
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Lista wraz z referencjami co najmniej 5 urządzeń każdego rodzaju
(frezarka CNC, tokarka CNC ), zainstalowanych w ostatnich 12 miesiącach.

Spełnia – Załączono oświadczenie Oferenta dotyczące wykazu instalacji urządzeń Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wraz referencjami

Wadium w wysokości 3% ceny netto przedmiotu
zamówienia określonej w składanej ofercie

Spełnia- Oferent przedłożył potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego wskazane w Zapytaniu ofertowym

KRYTERIA OCENY OFERTY I LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

1

Nazwa kryterium

Cena oferty netto ( C )

Waga

95 %

Sposób przyznania punktów

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru :

C= Cn/Cr x 100 x 95%, gdzie

C- otrzymana ilość punktów za kryterium ceny

Cn- cena netto oferty z najniższą ceną

CR – cena netto oferty badanej

Liczba uzyskanych punktów oferty ABPLANALP Sp. z o.o.

95 pkt

2

Nazwa kryterium

Gwarancja (miesiącach) ( G )

Waga

5 %

Sposób przyznania punktów

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego zapisu:

G= GR/Gn x 100 x 5%, gdzie

GR- okres gwarancji w m-cach badanej oferty ( min 12 m-cy)

Gn – najdłuższy okres gwarancji w m-cach zaproponowany w ofertach biorących udział w postępowaniu

Liczba uzyskanych punktów oferty ABPLANALP Sp. z o.o.

5 pkt

SUMA PUNKTÓW ( P = C + G)

100 pkt

Z uwagi na to, że przesłana oferta jest jedyną, jaka wpłynęła oraz spełnia warunki określone w zapytaniu
ofertowym do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano nadesłaną ofertą od firmy:

ABPLANALP SP. Z O.O.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36

You have Successfully Subscribed!